ХУУЛЬ, ТОГТООЛ, ДҮРЭМ ЖУРАМ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ Түлш, эрчим хүчний салбарын талаар авах…
  МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 2001 оны 02 дугаар сарын 01-ний…
Хуулийн нэр Ангилалын нэр Батлагдсан Дугаар Харах