САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

2021 ОНЫ АУДИТЫН ТАЙЛАН

2021 ОНЫ  САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

2021 ОНЫ II УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

2020 ОНЫ IV УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

2020 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

АУДИТЫН ТАЙЛАН ДҮГНЭЛТ 2020

2019 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

АУДИТЫН ТАЙЛАН ДҮГНЭЛТ 2019

2019 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

2018 ОНЫ АУДИТИЙН ЗӨВЛӨМЖИЙН ДАГУУ АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ

АУДИТЫН ТАЙЛАН ДҮГНЭЛТ 2018

АУДИТЫН ТАЙЛАН ДҮГНЭЛТ 2017

2016 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

2016 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ЗОРИЛТ

2015 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

АУДИТЫН ТАЙЛАН ДҮГНЭЛТ