Page Title

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: НАЙДВАРТАЙ, ҮР АШИГТАЙ АЖИЛЛАГААГ ХАНГАЖ ХОТ СУУРИН ГАЗРЫН ТУЛГУУР ХҮЧ БОЛНО

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Найдвартай, үр ашигтай ажиллагааг хангаж  хот суурин газрын хөгжлийн тулгуур хүч болно.

Үйл ажиллагааны стратегийн зорилт: 

 • Нийслэл хотын төвлөрсөн дулаан хангамжийн системийн бүрэлдэхүүн дулааны шугам, тоноглолын өргөтгөл, шинэчлэлтын ажлыг оновчтой төлөвлөн хэрэгжүүлэх.
 • Шинэ техник технологийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэн төвлөрсөн дулаан хангамжийн техникийн үзүүлэлтүүдийг дээшлүүлэн хувьсах горим ажиллагааг оновчтой хэрэгжүүлэх.
 • Өсөн нэмэгдэх дулааны эрчим хүчний хэрэглээг хэвийн хангах техник зохион байгуулалтын арга хэмжээг тухай бүрт нь авч ажиллах.
 • Нийслэл хотын халаалтын улирлын өвлийн горим тооцоог боловсруулж, дамжуулах сүлжээг оновчтой схемийн хувилбараар ажиллуулан төвлөрсөн дулаан хангамжид холбогдсон хэрэглэгчдийн дулааны эрчим хүчээр тасралтгүй, найдвартай хангах.
 • Дамжуулах болон түгээх сүлжээний дулааны эрчим хүчний алдагдлыг бууруулж, техник эдийн засгийн үзүүлэлтийг дээшлүүлэх.

Үйл ажиллагааны стратегийн зорилго:  /Чанарын бодлого/

 • Бид дэвшилтэт технологид суурилсан дулаан хангамжийн үйлчилгээг хэрэглэгчийн болон холбогдох хууль эрх зүйн шаардлагад нийцүүлэн мэргэжлийн өндөр түвшинд бага зардлаар тасралтгүй, найдвартай үзүүлж менежментийн тогтолцоогоо байнга сайжруулан ажиллана.
 • Дулааны эх үүсгүүрүүдэд боловсруулсан дулааны эрчим хүчний чанарт байнгын хяналт тавьж, алдагдалгүй дамжуулах зорилго тавин ажиллана.

Тэргүүлэх чиглэл:

 • Дулаан түгээх.
 • Дулаанаар зохицуулалттай хангах.
 • 0.7-40.0 ата хүртэл даралттай шугам хоолой, ЦТП-ийн засвар, угсралт, түүний туршилт, тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ.
 • 0.7-40.0 ата хүртэл даралттай шугам хоолой, ЦТП-ийн ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах.
 • Дулааны тоолуур, хэмжих хэрэгслийг суурилуулах, засварлах.

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл: 

 • Нийслэл хотын төвлөрсөн дулаан хангамжид холбогдсон хэрэглэгчдийг дулааны эрчим хүчээр тасралтгүй найдвартай хангах, дамжуулах сүлжээний шугам тоноглолын засвар үйлчилгээ, өргөтгөл шинэчлэлтийг хийж ТДХС-ийн горим ажиллагааг хэвийн явуулах.
 • Нийслэл хот болон аймгийн төвүүдийн дулааны сүлжээний гидравлик тооцоог боловсруулж, батлуулах мөрдөж ажиллах.
 • Төвлөрсөн дулаан хангамжид шинээр холбогдох иргэн, ААНБ-ын хүсэлтийг судлан барилга, байгууламжийг холбох судалгаа тооцоог хийж, хурлаар хэлэлцүүлэн зохих журмын дагуу техникийн нөхцөлийг олгож хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах.
 • Агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд бие даасан эх үүсвэртэй барилга байгууламжийг төвлөрсөн дулаан хангамжийн системд холбох тооцоо судалгаа хийж хэрэгжүүлэх.
 • Эрчим хүчний хэмнэлтийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх.
 • Дулааны тоолуур, хянах хэмжих хэрэгсэл суурилуулах, баталгаажуулах.
 • Дулааны эрчим хүчний борлуулалтын үнэ төлбөрийг бүрэн цуглуулж, эх үүсгүүдэд төвлөрүүлэх.
 • Хэрэглэгчдэд мэргэжил арга зүйн зөвлөмж, туслалцаа үзүүлэх.
 • Орон нутгийн дулаан хангамжийн чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх чиглэлээр томилолтоор очиж ажиллах, тохируулга, зүгшрүүлэг хийж ажиллах.

Эзэмшдэг тусгай зөвшөөрөл:

 • Дулаан түгээх
 • Дулаанаар зохицуулалттай хангах
 • 0.7-40.0 кгх/см2 даралттай шугам хоолой, ЦТП-ийн засвар, угсралт, түүний туршилт, тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ
 • 0.7-40.0 кгх/см2 даралттай шугам хоолой, ЦТП-ийн ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах
 • Дулааны тоолуур, хэмжих хэрэгслийг суурилуулах, засварлах

Ажил үйлчилгээний хамрах хүрээ:

Баянзүрх дүүрэг, Хан-Уул дүүрэг, Баянгол дүүрэг, Сонгино хайрхан дүүрэг, Сүхбаатар дүүрэг, Чингэлтэй дүүрэг

Тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүн:

Манай компани нь нийт 390 ажилтантай /170 ИТА, 220 ажилтантай/ 7 хэлтэс, 7 алба, төвтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулан 63 жилийн турш нийслэл хотын төвлөрсөн дулаан хангамжид холбогдсон хэрэглэгчдийг тасралтгүй дулааны эрчим хүчээр ханган ажиллаж байна.

Жилд дунджаар 190-240 Гкал/ц-ийн дулааны тооцоот ачаалал бүхий 350-62гаруй барилга, байгууламжийг төвлөрсөн дулаан хангамжид шинээр холбон өсөн нэмэгдэх хэрэглээг боломжит хэмжээнд ханган ажиллаж байна.

Компани  2021 онд гүйцэтгэлээр станцуудаас нийт 6,858.9 мян.Гкал дулааны эрчим хүчийг худалдан авч хэрэглэгчдэд түгээж, төлөвлөгөөг 98.5%-иар биелүүлж ажилласан. 2022 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлээр 4,065.0 мян.Гкал /дөрвөн сая жаран таван мянга/ ДЭХ-ийг хэрэглэгчдэд түгээсэн бөгөөд дулаан түгээлтийн төлөвлөгөөг 99.6%-иар биелүүлж, өмнөх оны мөн үеийн гүйцэтгэлээс                         8.2%-иар буюу 333.12 мян.Гкал-аар давуулан биелүүлж ажилласан.

Жилд дунджаар 150-230 Гкал/ц-ийн дулааны тооцоот ачаалал бүхий 250-50гаруй барилга байгууламжийг  хотын төвлөрсөн дулаан хангамжид шинээр холбож дулаан түгээлт жилдээ 5-8%-иар өссөн үзүүлэлттэй ажиллаж байна.

Төвлөрсөн дулаан хангамжийн системд техникийн нөхцөл олгох журмын дагуу техник нөхцөл олголт, шийдвэрлэлтийн байдлыг ил тод байлгах зорилгоор 2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн хүсэлтийг цахимаар хүлээн авч, онлайнаар комиссын хурлыг зохион байгуулж ажиллалаа. 2022 оны 3 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 2022 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрийн байдлаар “Төвлөрсөн дулаан хангамжид холбогдох техникийн нөхцөл хүссэн нийт 713 иргэн, хуулийн этгээдийн 1169.72 Гкал/ц-ийн хүсэлтийг ww.dulaan.mn цахим хуудсаар хүлээн авч Эрчим хүчний яамны 4, УБДС ТӨХК-ийн 6 удаагийн комиссын хурлыг зохион байгуулж ажилласан байна.

Нийт давхцсан тоогоор 713 иргэн, хуулийн этгээдээс ирсэн хүсэлтээс 242 иргэн, хуулийн этгээдийн 202.27 Гкал/ц-ийн дулааны ачааллыг шинээр олгох болон сунгасан. Мөн 221 иргэн, хуулийн этгээдийн 241.81 Гкал/ц-ийн ачааллын тооцоог хийж, эх үүсвэр болон дамжуулах сүлжээний хүчин чадал тулсан төвлөрсөн дулаанаар хангах боломжгүй тооцооны дүн гарсан тул комиссын хурлаар хэлэлцүүлэн тодорхой хариуг хүргүүлж ажилласан байна.

Сүүлийн 5 жилд төвлөрсөн дулаан хангамжид шинээр холбогдсон хэрэглэгчид:

 

Нэгж дулаан тээвэрлэх усны зарцуулалтыг 17.77 тн/Гкал-аар хэрэглэгчдэд хүргэж, төлөвлөснөөс 0.18 тн/Гкал-аар бууруулан 2022 оны эхний хагас жилийн төлөвлөсөн зорилтот түвшний ажлуудыг 100% ханган биелүүлж ажиллаж байна.

2022 оны зуны засварын батлагдсан графикаар 15 магистралийн төв болон салбар шугам, тоноглолыг горим ажиллагаанаас хамааруулан нь 9 хэсэгт хувааж их болон урсгал засварын ажил хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн. Графикт хуваарийн дагуу нягтын туршилт №1,2,3,4,5,6,7,8,9-г батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу хийж гүйцэтгэн шугам, тоноглолыг засвар зогсоож их болон урсгал засварын ажлыг графикт хугацаанд чанартай хийж гүйцэтгэсэн.  2021 онд компанийн өөрийн хөрөнгөөр нийт 16 байршилд 1960-1997 онуудад ашиглалтанд орж, гэмтэл их гарч техник ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон мөн гидравлик тооцоогоор өргөтгөх шаардлагатай болсон Ф200-Ф1000мм голчтой нийт 3556 урт метр шугамуудыг хэсэгчлэн сольж шинэчлэх ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Харин 2022 онд компанийн өөрийн хөрөнгөөр 12 байршилд ф200-ф1000мм голчтой 3285 хос.метр шугамыг хэсэгчлэн шинэчлэн солих, өргөтгөх ажлыг хийж гүйцэтгэн дуусах шатандаа орж 2022-2023 оны халаалтын улирлын өвлийн бэлтгэл ажил 100% хангагдаж хэрэглэгчдийн халаалтыг залгах ажил хийгдээд байна.

Компанийн хөрөнгөөр хийгдсэн дулааны шугам, шинэчлэлтийн ажлын гүйцэтгэл:

Нийслэл хотын төвлөрсөн дулаан хангамжийн системийн чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх, найдвартай ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр 2021 оноос ЕСБХБ, ДБ-ны санхүүжилтээр төсөл хөтөлбөрт ажлууд үе шаттайгаар хэрэгжиж байна. Тухайлбал 1997 онд суваггүй технологиор хийгдсэн ашиглалтын байдал муудсан 10-р хорооллын 8а,б,в магистралийн 2ф400/500мм голчтой 2.6 хос.км урттай шугамыг 2ф600мм голчтой болгон өргөтгөн шинэчлэх ажил хийгдсэн.

Дулааны шугамын дулаалгын ажлын гүйцэтгэл:

"Reactor E-30" маркын шүршдэг хөөсний төхөөрөмжөөр шугамын дулаалга сэргээн засварлах  ф200-ф800мм голчтой 232 урттай метр шугамын 315.8м2 талбайг дулаалж дамжуулах сүлжээний дулааны алдаглыг бууруулаад байна.

2022 онд төслийн ажил үргэлжлэн санхүүжилтээр 3-р эмнэлгийн баруун талаас Саппорогийн уулзвар хүртэл 10-р хороолол орчмын хэрэглэгчдийг хангадаг ашиглалтын байдал муудсан 2ф400/500мм голчтой 0.6 хос.км урттай 8б магистралийг 2ф600мм голчтой болгож өргөтгөх ажил 40%, даралт өргөх насос станц №2-ын хүчин чадлыг өргөтгөх барилга, тоноглол угстралтын ажил 50-55% гүйцэтгэлтэй тус тус хийгдэж байна.

Мөн 2022 оны зуны засварын ажлын хүрээнд Дэлхийн банкны санхүүжилтээр 1969 онд ил тавигдсан 53 жил ажиллаж байгаа ашиглалтын хугацаа дууссан 5а магистраль 2ф800мм голчтой 2.2 хос.км урттай шугамыг 2ф1000мм голчтой болгож өргөтгөн шинэчлэх ажил, 3г магистраль 1ф600/2ф400 мм голчтой 0.72 хос.км урттай шугамыг 2ф700мм голчтой болгож өргөтгөн шинэчлэх ажил тус тус дуусч шугамыг ажиллагаанд залгасан. 5в-12а магистралийн холбоос 2ф600мм голчтой 0.5 хос.км шугам, нам цэгийн 2ф500мм голчтой 1.1 хос.км шугамыг шинээр угсрах ажлыг хийж ажиллагаанд залгаснаас өсөн нэмэгдэх хэрэглээг хэвийн хангах боломж бүрдсэн юм.

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 5в-12а магистралийн холбоос 2ф600мм голчтой 0.5 хос.км шугам, нам цэгийн 2ф500мм голчтой 1.1 хос.км шугамыг шинээр угсрах ажлыг хийж ажиллагаанд залгасан. ДЦС-4-ийн урд коллекторын 2ф700/600 мм голчтой 2.4 хос.км шугамыг ажиллагаанд залгасан. Улсын төсвийн хөрөнгөөр 1-р хорооллын арын 2ф700мм голчтой шугамыг 3.2 хос.км шугамыг угсрах ажил 80%-ын гүйцэтгэлтэй, ДЦС-4 210МВт-ын станцаас Узель-18 хүртэлх 2ф800мм голчтой 4.2 хос.км шугам угсрах ажил 67%-ийн гүйцэтгэлтэй тус тус хэрэгжиж байна. Энэхүү бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдснээр ирээдүйд 2022-2025 оны түвшинд нийслэл хотын өсөн нэмэгдэх дулааны эрчим хүчний хэрэглээг хэвийн хангах техникийн боломж бүрдэж байгаа юм.