Page Title

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: НАЙДВАРТАЙ, ҮР АШИГТАЙ АЖИЛЛАГААГ ХАНГАЖ ХОТ СУУРИН ГАЗРЫН ТУЛГУУР ХҮЧ БОЛНО

УЛААНБААТАР ХОТЫН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД БОРЛУУЛАХ ДУЛААНЫ ТАРИФ

Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж,байгууллагын дулаанХалаалтТөг/м3604.00Төг/ГДж9,314.00Төг/м³2.637.00Халаалт, хэрэгцээнийхалуун ус халаасан дулаанАлбан байгууллагын хэрэгцээний халуунус халаасан дулаан12Орон сууцны халаалт (оюутны байр, подвал, "0"-ынөрөөний халаалт хамаарна)Төг/м2506.003,421.00Төг/ГДж1,870.00Төг/ГДж3,421.003,300.005,500.0011,000.00Төг/хүнТөг/хүнТөг/сарТөг/сарТөг/сарТөг/м³2.806.001.632.00Ахуйн хэрэгцээнийхалуун усхалаасан дулаанХүний тоогоорУсны зарцуулалтаар40м² хүртэл талбайтай айл өрх41м²-аас 80м² хүртэл талбайтай айл өрх81м²-аас дээш хүртэл талбайтай айл өрхХэмжүүрээрХалаалтын улиралдХалаалтын бус улиралдХЭМЖИХ НЭГЖХЭРЭГЛЭГЧДИЙН АНГИЛАЛТАРИФ(НӨАТ-ГҮЙ)ХЭМЖИХ НЭГЖХЭРЭГЛЭГЧДИЙН АНГИЛАЛТАРИФ(НӨАТ-ГҮЙ)123.13.23.32. АХУЙН ХЭРЭГЛЭГЧ БОРЛУУЛАХ ДУЛААНЫ ТАРИФЫГ (НӨАТ-ГҮЙ) АНГИЛАЛААС НЬ ХАМААРУУЛАН ТӨЛБӨР ТООЦОХ ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН НЭГЖИД ДАРААХ БАЙДЛААР ТОГТООНО.1. ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙН НЭГЖ БОЛОН БУСАД БАЙГУУЛЛАГАД БОРЛУУЛАХ ДУЛААНЫ ТАРИФЫГ (НӨАТ-ГҮЙ) АНГИЛЛААС НЬ ХАМААРУУЛАН ТӨЛБӨР ТООЦОХ ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН НЭГЖИД ДАРААХ БАЙДЛААР ТОГТООНО. 3. АХУЙН ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН ДУЛААНЫ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ 2022 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН 516 ДУГААР ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТ