ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ ШИЛЖҮҮЛСЭН ХУГАЦААГ СУНГАХ ТУХАЙ МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 385 ТООТ ТОГТООЛ.