5а магистраль, ДЦС-3 ТӨХК-иас ТК-1699 цэг хүртлэх 2ф800 мм-ийн голчтой дулааны шугамыг 2ф1000 мм болгож өргөтгөн шинэчлэх