Эрчим хүчний сайдын тушаал: 2021-2022 оны халаалтын улирлын эхлэх дуусах огноог 09 дүгээр сарын 15 ны өдрөөс эхлүүлэхээр боллоо.